Història

 

1926: Constitució del Col·legi

El Col·legi de Sabadell es va constituir el dia 27 de juny de 1926 sota la presidència del senyor Plàcid Marcet i Datzira, a les hores president de la Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell. La seu va esser a la mateixa Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell al carrer Sant Quirze, 30. El lloguer fou de 2´50 pessetes per mes i soci.

La primera junta fou presidida pel senyor Tomàs Salas i Falguera. Amb la mort el dia 16 d’Octubre de 1926 del senyor  Tomàs Salas i Falguera, ocupà la presidència accidental en data 30 d’Octubre per acord de la Junta de Govern el senyor Feliu Plà i Formosa, fins a les hores Vice-President.

1927-1929 El 10 de Gener de 1927 es nomena president efectiu el senyor Feliu Plà i Formosa. Aquest mateix any l’Alcaldia va donar permís per poder utilitzar gratuïtament l’escut de la Ciutat. A primers de Gener del any 1928 es trasllada la seu al carrer Sardà i Salvany, 30 dependències de l’Associació d’Auxiliars de la Indústria Tèxtil. El lloguer fou de 200 pessetes mensuals.

1929-1932 El 10 de Gener de 1929  va ser elegit president el senyor Francesc Tiana i Clapés que fou medalla d’Or de la Ciutat de Sabadell l’any 1953. El 1 de Març de 1930 s’envia un telegrama al president del Consell de Ministres sol·licitant una ampliació de l’Amnistia per delictes polítics i socials, i també un altre telegrama al Ministeri d’Economia Nacional felicitant-lo per la desaparició dels Consorcis establerts per la Dictadura. Aquest mateix any conjuntament amb l’Agrupació de Comerciants de Llanes, s’estableix les diferents cotitzacions per les llanes del país. El 15 d’Abril, amb motiu de la proclamació de la República s’envien telegrames d’adhesió als Presidents de la República i la Generalitat, i s’acorda que tots els assumptes d’ordre interior i per a Catalunya siguin escrits en Català. També és compra una senyera Catalano-Republicana.

1932-1936 El 15 de Febrer  de 1932 és elegit nou president el senyor Tomàs Casulleras i Forteza. El 13 de Desembre de 1933 el Col·legi es trasllada de nou a les dependències del Gremi de Fabricants de Sabadell al carrer de Sant Quirze, 30.

1936-1939 El 8 de Maig d’aquest any entra com a president per segona vegada el senyor Francesc Tiana i Clapés. El 5 d’Agost de  1936 és requisada la seu del col·legi per sindicats afectes a la U.G.T. El 7 d’Agost es dissol el Col·legi d’Agents Comercials de Sabadell per constituir-se el Sindicat d’Agents comercials, presidit pel senyor Joan Sala i Rovira president accidental.

1939-1944 Torna a ser el senyor Francesc Tiana i Clapés president del col·legi. El qual torna a tenir possessió de poders i pertinences del Col·legi. El 7 d’Octubre de 1939 es nomena al President el senyor Francesc Tiana i Clapés, vocal de la Cambra de Comerç, amb el càrrec de Comptador. El dia 13 d’Abril de 1940 es torna al local de la Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell al carrer de Sant Quirze, 30.

1943-1944 El 24 de Febrer de 1943 és destituït el senyor Francesc Tiana i Clapés per la Junta Central i sen fa càrrec com a president accidental per decisió  de la Junta Central el senyor Francesc Gómez Sapena.

1944-1950 El 10 de Febrer de 1944 Fou rehabilitat el senyor Francesc Tiana i Clapés com a president de l’entitat. Aquest mateix any es rep una circular de la Junta Central que comunica que en endavant el DNI, dels Agents Comercials , servirà com a salconduit per viatjar, no solament el titular, sinó també la seva esposa i fills, sempre que vagin en la seva companyia.

1950-1967 El 19 de Maig de 1950 el senyor Francesc Tiana i Clapés demana el relleu com a President i és designat per aquest càrrec el Vice-President el senyor Jaume Plans i Sala. El 8 de Gener de 1951 Celebració del 25è Aniversari del Col·legi. El 13 de Març de 1952 el Vice-President del Col·legi el senyor Miquel Cirera i Crehuet és nomenat President de la Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell. El 15 d’Agost de 1953 es col·loca una ceràmica representativa del Col·legi al carrer Sant Antoni amb la col·laboració de l’Associació de Veïns. A finals d’Abril de 1961 es trasllada a la nova seu de la Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell, al carrer d’Alfons XIII, 45 1r. El 8 de Novembre de 1961 es lliura a l’Alcaldia la quantitat de 47.200 pessetes per els damnificats de les riuades. Al Juny de 1963 reubicació a un local de la Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell amb entrada independent pel carrer de les Tres Creus, 66.

1967-1976 El 6 de Juny és elegit el senyor Jesús Piqueras i Salanova President del col·legi. A l’Abril de 1968 la Cambra de Comerç, concedeix el dret a l’ús del seu tèlex a tots els Agents Comercials, amb els mateixos beneficis que tenen els seus afiliats. El 19 de Juny de 1976 Celebració del 50è Aniversari del Col·legi.

1976-1986 El 14 de Desembre de 1976 serà nou president el senyor Melcior Sagalés i Soler, a la vegada fou Vocal fundador del Consell de Catalunya. El 21 de Novembre de 1977 s’escriu una carta de felicitació al molt Honorable senyor Josep Tarradellas i Joan amb motiu de la seva presa de possessió com a President de la Generalitat de Catalunya. El Maig de 1978 va exercir la Presidència en caràcter de President en funcions el senyor Josep Andrés i Viñals, per excedència del President. El 8 de Maig de 1982 Queda inscrit el Col·legi en el Registre d’Entitats de Sabadell. El 25 de Juny de 1984 es celebra la primera reunió del Consell de Catalunya a la seu del Col·legi. El 26 d’Octubre de 1986 es compra un local per la nova seu al carrer de les Tres Creus, 8  1r 1a propietat de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell.

1986-2006 El 20 de Novembre de 1986 surt elegit president el senyor Jordi López i Enrique, també Vocal del Consell de Catalunya. El 17 d’Abril de 1999 és inaugurat el 1r monument del Agent Comercial amb la ressenya d’homenatge a la tasca de l´ Agent Comercial al carrer Sant Antoni Maria Claret. El 2001 Celebració del 75è Aniversari de la fundació del Col·legi. El 5 de Juny de 2001 és inaugurat el 2n monument de l’Agent Comercial a la rotonda de la Gran Via amb la cruïlla del carrer Vilarrubias.

2006-2010 El 24 d’Octubre de 2006 pren possessió del càrrec de president el senyor Joan Nicolau i Prat, i al 2007 és nomenat Secretari del Consell de Catalunya. El mes de Desembre de 2006 es trasllada la seu del Col·legi al carrer de Gràcia, 134 local 2n. El 26 de Juliol de 2010 es trasllada la seu del Col·legi al local que s’ha comprat al carrer Calassanç Duran, 144 baixos Esquerra. El 6 de Novembre de 2010 es fa la Inauguració oficial de la nova seu i es nomena la ROTONDA DELS AGENTS COMERCIALS on hi ha el monument.

2010 Surt elegit president el senyor Eduard Gutés i Martín, i és nomenat Vocal del Consell de Catalunya. El 3 de Juny de 2011 es celebra un homenatge als senyors Jordi López i Enrique i Joan Nicolau i Prat i se’ls nomena Presidents d’Honor.

28/06/2018 , el senyor Eduard Gutés i Martín és elegit Patrono per Catalunya a la Fundación de los Agentes Comerciales de España.

12/11/2020, el senyor Eduard Gutés i Martín, és elegit President del Consell de Col.legis d’ Agents Comercials de Catalunya.

El 19 de març del 2021 es convoca Assemblea General , en motiu de la defunció del senyor Eduard Gutés i Martín (qui atorgava el càrrec de President ), entra en el càrrec de President el Senyor Pere Carrió i Prat.