Estatuts

 

logo-coac-antic-31. El Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Sabadell és una Corporació de Dret Públic, amb personalitat pròpia, que es regirà per la Llei 13/82 de 17 de Desembre o per el Reglament de 7 de Juliol de 1983, i per els seus Estatuts.

2. El seu domicili està en la Ciutat de Sabadell, carrer de les Calassanç Duran, num. 144 baixos esquerra. I l’àmbit territorial de la seva jurisdicció es Castellar del Vallés, Montcada i Reixac, Palau de Plegamans, Polinyà, Ripollet, Cerdanyola del Vallés, Santa Perpetua de Mogoda, Barberà del Vallés, Sant Quirze del Vallés i Sentmenat.

4. El Col·legi pot establir delegacions, amb les facultats que s’establiran reglamentàriament

5. Les Finalitats essencials del Col·legi són: Ordenar i vigilar l’exercici de la professió d’Agent Comercial . Representar els interessos de la professió en tots els aspectes, especialment, davant l’Administració Pública. Defendre els interessos del Col·legiats, Vetllar per que l’activitat professional s’adeqüi als interessos dels ciutadans; informar de la normativa que preparin els òrgans corresponents sobre les condicions generals de l’exercici de la professió i sobre les funcions, als àmbits, les retribucions que es fixin per a la intervenció professional, i el règim d’incompatibilitats.

6. Per poder assolir els seu objectius, el Col·legi, exercirà les següents funcions: vetllar per l’ètica professional, exercir la jurisdicció disciplinaria , participar en el òrgans consultius de l’Administració, en el moment que siguin requerits. Organitzar i endegar activitats i serveis comuns de caràcter professional, cultural, assistència, de previsió i anàlegs que siguin d’interès per als col·legiats prevenir o evitar l’intrusisme i la competència deslleial; dictar les normes o orientacions i dictàmens procedents sempre que es discuteixin qüestions relatives a les retribucions i sigui requerit el Col·legi; encarregar-se del cobrament de les qüestions relatives a les retribucions i sigui requerit el Col·legi; encarregar-se del cobrament de les retribucions si s’establís el servei; aprovar el seus pressupostos, regular i fitxar les aportacions del seus Col·legiats: actuar de mediadors o àrbrits, segons autoritzi la Llei, entre els col·legiats i els contractants, quan totes les parts ho demanin en els conflictes que puguin sorgir entre ells i totes les altres funcions que estableixi la Llei o el Reglament i, en general, en totes aquelles que siguin beneficioses per als interessos professionals i que s’encaminin al compliment dels objectius col·legials

De la Junta General

1. La Junta General és l’òrgan sobirà del Col·legi, tots els Col·legiats incorporats de ple dret al Col·legi hi tenen veu i vot, S’exceptuen els casos d’estat afectes a una sanció que comporti la suspensió o limitació d’activitats col·legials.

2. Les Juntes Generals s’hauran de convocar amb anticipació mínima de 15 dies, llevat del casos d’urgència, apreciats per el President, en el quals es reduirà el termini. La convocatòria haurà d’ésser efectuada per el President o per una persona que el substitueixi, i previ acords de la Junta Directiva.

3. La convocatòria contindrà, a més del lloc, la data i l’hora de reunió, l’ordre del dia, i s’indicarà data i hora per la segona convocatòria, que haurà de reunir-se en el mateix lloc; S’ els hi comunicarà al Col·legials per escrit i s’anunciarà en el taulell d’anuncis del Col·legi, sense perjudici de poder-se difondre per qualsevol medi de comunicació social.Es comunicarà per escrit a tots els col·legiats de ple drets, i s’anunciarà en el tauló d’anuncis del Col·legi, sense perjudici de que es pugui difondre per qualsevol mitjà de comunicació social.

4. La Junta serà presidida pel President, actuant de fedatari com a Secretari qui ho sigui de la Junta Directiva.

5. Si per absència o dimissió no es poguessin cobrir les funcions de President i secretari, ni fos possible cobrir-les per l’ordre regular de successió o substitució, s’elegiran aquests al començament de l’Assemblea i solament per aquella reunió.

6. Es podrà prescindir de la convocatòria, un reunits tots el Col·legiats, s’acordi constituir-se en Junta General. Les Juntes Extraordinàries, tindran el mateix tràmit que les Ordinàries i seran convocades a iniciativa de la Junta Directiva del seu President o bé com a conseqüència de sol·licitud formulada per escrit del 10% com a mínim dels Col·legiats.

7. En aquest cas, des de la petició a la celebració de la reunió no podrà transcorre més d’un mes. La sol·licitud deurà fitxar els punts a tractar.

8. La Junta quedarà vàlidament constituïda, per la presencia o representació de la majoria absoluta dels col·legiat, menys en cas de que es precisi un quòrum especial. En segona convocatòria no serà precís quòrum. Cada Col·legiat assistent no podrà epresentar només que a un altre representant i la seva mateixa per que sigui vàlida, deurà ser tramesa per escrit i especificada per cada sessió.

9. Al començament de la sessió es verificarà l’assistència i representació i es procedirà a la lectura de l’Ordre del Dia i de l’Acta de la sessió Anterior, fou sol·licitada per ésser aprovada. Incloure un nou tema deurà d’ésser aprovada per l’Assemblea. Les Juntes Generals podran ser Ordinàries i Extraordinàries per proposar l’aprovació o modificació d’Estatuts: autoritzar la venda o alienació de bens innobles de la Corporació; aprovar específicament o censurar l’actuació de la Junta Directiva o d’uns membres i en tots aquells casos que la Llei, i el Reglament o els Estatuts ho disposin.


De la Junta de Govern

1. La direcció i administració dels Col·legis és atribuïda a la Junta de Govern. La composició d’aquesta ha d’ésser d’un President, un Vicepresident, un Secretari, un Tresorer, un Comptador i un Vocal. A més hi haurà un Vocal més per cada 50 Col·legiats, sense poder superar per aquest concepte el nombre de 8. Es computaran per l’elecció de cada Vocal de més, fraccions de 25. El còmput es farà d’acord amb el nombre de Col·legiats al 31 de desembre immediat precedent a l’elecció.

2. Són atribucions de la Junta Directiva:

* Resoldre l’administració, suspensió i expulsió de Col·legiats amb els expedients previs corresponents.Exercir la funció disciplinària.
* Vetllar per la conducta dels col·legiats , perquè s’adaptin a les normes de l’ètica professional.Controlar i impedir l’intrusisme.Elaborar els Reglament de Règim Interior.
* Convocar Juntes Generals . Elaborar l’Ordre del Dia . Executar els acords d’aquestes. Convocar eleccions quan siguin procedents.Defensar en tot moment els interessos del Col·legi i dels col·legiats quan s’escaigui .Promoure tot el que s’estimi beneficiós per al Col·legi i els interessos professionals. Informar quan siguin requerits degudament pel organismes components.
* Recaptar, distribuir i administrar els fons del Col·legi.
* Fixar les quotes de percepció periòdica.
* Elaborar els Pressupostos u Estats de Comptes per sotmetre’ls a l’aprovació de la Junta General.I, en general, dirigir i administrar el Col·legi, prenent els acords i realitzant els actes escaients sense més limitacions que el respecte a les lleis, al Reglament de l’aplicació de la Llei i els Estatuts.

3. La Junta de Govern es reunirà com a mínim un cop al mes i tantes vegades com el President la convoqui , amb una antelació mínima de dos dies a iniciativa pròpia o a petició d’un mínim d’una tercera part dels seus components.No serà necessària la convocatòria , si es troben reunits tots els components de la Junta, acordant-se per unanimitat constituir-se en Junta. Cada membre tindrà un vot i els acords es determinaran per majoria de els assistents amb dret a vot. El vot del President serà diriment en cas
d’empat.

4. Per formar part de la Junta de Govern serà necessari:
* Ser Col·legiat amb un any com a mínim d’antiguitat.
* Trobar-se en possessió de la plena capacitat civil.
* Tenir Nacionalitat espanyola o ser súbdit d’un país en règim de reciprocitat
* No estar suspès.

5. Són incompatibles per l’exercici:
* Tenir relació o dependència laboral amb el Col·legi.
* Tenir deutes vençuts amb el Col·legi.
* Estar interessats en contractes o subministraments amb càrrec a fons del Col·legi , llevat de dictàmens o informes tècnics.
* Tenir pendent resolució, contesa judicial o administrativa amb el Col·legi .
* Formar part dels òrgans directius d’un altre Col·legi de la mateixa branca professional o tenir-ne contracte laboral.
* Exercir un càrrec oficial que hagi de qualificar la legalitat dels Estatuts o resoldre recursos del Col·legi, llevat del càrrec de membre de Consell de Col·legi.
* Quan el Col·legiat cessi en les activitats que l’incompatibilitzen per l’exercici del càrrec a la Junta de Govern del Col·legi, recuperarà el mandat fins a l’extinció normal d’aquest.

6. *a. Correspondrà al President:
1. La plena representació oficial del Col·legi. Presidirà les Juntes de Govern i les Juntes Generals i totes les Comissions o Delegacions del Col·legi a les que assisteix i dirigirà les reunions i actes que presideix, vetllant per la legalitat i ordre de les mateixes.
2. Atorgarà la col.legiació o habilitació amb caràcter provisional o urgent a les persones que ho sol·licitin i compleixin els requisits.
3. Ordenar els pagaments i ratificar amb la seva signatura tota la documentació oficial que es lliuri, llevat dels casos en que hagi delegat aquestes funcions.
4. Efectuarà les convocatòries de les Juntes de Govern i les Juntes Generals d’acords amb el previst als Estatuts.

*b. E*l vice-president substituirà el President en cas de vacant, absència o malaltia del titular.

7. Correspondrà al Secretari donar fe de tots els actes i acords, portar els llibres necessaris per a la bona marxa del Col·legi, tenir cura de l’arxiu, expedir les certificacions amb el vist i plau del President, organitzar i dirigir les oficines i exercir la direcció del personal, portar el registre de col·legiats, redactar les citacions, sota les instruccions del President, i auxiliar-lo en les seves funcions especifiques, verificar l’assistència a les reunions i redactar-ne les actes.

8. Correspondrà al Tresorer materialitzar els ingressos i custodiar el fons del Col·legi, complir les ordres de pagament del President, ingressar i retirar els fons dipositats en comptes bancaris i similars conjuntament amb el President, preparar els Pressupostos que s’hagin de presentar, portar els comptes directament o sota la seva vigilància i responsabilitat i informar a la Junta de la marxa econòmica del Col·legi.

9. Correspondrà al Comptador intervenir en les operacions de tresoreria.

10. Els Vocals tindran les funcions que el Reglament interior o la Junta els atorgui.

11. La Junta podrà assignar delegacions territorials assignat les funcions i competències. També podrà anomenar Secretaris Generals Tècnics. Els responsables o Presidents de cada delegació i el Secretari General Tècnic, Tindran dret a assistir a les reunions de la Junta, amb veu però sense vot. També es podrà assignar per la Junta unes altres delegacions amb caràcter permanent o temporal amb funcions específiques 12. Tots els càrrecs, a part de les funcions específiques senyales, tindran les funcions que per norma els hi correspongui i que no estigui en contradicció amb la llei, el Reglament o els Estatuts.

Duració i elecció de càrrecs

1. Els càrrecs de la Junta es seran assignats per elecció, en la qual podran participar tots els col·legiats, que exerceixin o no la professió, que estiguin incorporats de ple dret el 31 de desembre immediatament precedent a la elecció i no estiguin suspesos per sanció dels drets electorals.

2. Els càrrecs tindran una duració de quatre anys i es renovaran per meitat , pot haver-hi la reelecció. L’elecció es farà durant la Junta General Ordinària, abans de finalitzar l’any que preveu l’article 12, últim paràgraf. Es votaran cada un del càrrecs a cobrir resultant elegit aquell que obtingui majoria simple. La votació serà secreta menys es casos de protesta. Serà necessari per cada persona elegida, presentar candidatura a la Junta de Govern vint dies natural abans de la data de l’elecció, signada com a mínim per 10 Col·legiats. Els candidats seran proclamats per la Junta de Govern immediatament i avanç de 15 dies, la Junta General ho comunicarà als Col·legiats. En el cas de no presentar-se candidatura per als càrrecs respectius, seran elegits el Col·legiats que la Junta acordi.

3. Les vacants que es produeixin en la Junta de Govern durant el curs del seu mandat seran cobertes per l’ ordre de substitució previstes, i en el seu defecte per nomenament de la pròpia Junta entre la resta de membres i com a últim cas en la primera Junta General es deurà validar la designació.En cas de que les vacants produïdes fossin de més de la meitat de la Junta, es procedirà a la convocatòria de la Junta General Extraordinària dins del termini de 30 dies a efectes de procedir a validar els càrrecs coberts per designació o triar en el seu cas els càrrecs que corresponguin.

4. En cas que per qualsevol motiu no fos possible la constitució de la Junta, es comunicarà al Consell de Col·legi i al Departament de Justícia de la Generalitat.

5. Els elegits o designats un cop acceptat el nomenament, prendran possessió del seu càrrec.

6. El nomenament i els canvis dels components de la Junta de Govern s’ han de comunicar, el cap de 10 dies que es produeixin, al Departament de la Generalitat i al Consell de Col·legis, d’ acord amb el que preveu l’ article 9 del Reglament.

NORMES COMUNS A LA JUNTES GENERALS I DE GOVERN

1. Una vegada constituïdes les Juntes, els acords es prendran per majoria dels assistents, excepte que es requereixi per la Llei o Reglament un quòrum especial.

2. Tots els acords d’ aquests òrgans col·legiats seran immediatament executius i es compliran d’ acord amb els seus propis terminis, sense perjudici que els Estatuts ho estableixin diferent i dels recursos corresponents.

3. De cada sessió s’ haurà d’ estendre una acta, sota la responsabilitat del Secretari, qui lliurarà els certificats corresponents a qui ho sol·liciti amb el vist i plau del President. En les reunions immediatament posteriors, serà llegida l’ acta de la sessió anterior.Serà obligatori portar un llibre d’ actes per a cada un dels òrgans. En el llibre d’ actes hi haurà de constar un assentament d’obertura signat pel Secretari en el que s’ especificarà el nombre de fulls i el segell del Col·legi en cada un d’ elles. Els acords presos que no constin en el llibre respectiu no seran vàlids. La Junta de Govern podrà establir un Reglament de Règim Interior pel seu funcionament.

4. El quòrum per la vàlida constitució de l’ òrgan col·legiat serà el de la majoria absoluta dels seus components en primera Convocatòria. En segona Convocatòria no s’ exigirà aquest requisit llevat que la Llei o Reglament ho exigeixin diferent.

5. *1/.* Són nuls de ple dret els actes o acords dels òrgans col·legials que es donen en algun dels següents fets:
Els manifests contraris a la Llei, els adoptats amb notòria incompetència, aquells que el seu contingut sigui impossible o constitueixen delicte, els dictats prescindint total i absolutament del procediment legal establert per aquest o de les normes que contenen les
regles essencials per la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats.

*2/.* La Junta de Govern haurà en tot cas de suspendre i formular recurs contra els actes nuls del ple dret.

RÈGIM ECONÒMIC Pressupostos

1. Els col·legiats per assolir les despeses necessàries per tal de poder aconseguir els seus objectius, disposaran dels recursos econòmics necessaris.

2. La Junta de Govern presentarà a la Junta General anualment un pressupost únic, que constituirà l’ expressió xifrada, conjunta i sistemàticament de les obligacions que com a màxim poden reconèixer i els drets que es preveuen liquidar durant l’ exercici econòmic corresponent.També contemplarà els ingressos detallats per conceptes que es preveuen percebre dins de l’ exercici a fi i efecte de cobrir les despeses. L’ exercici pressupostari coincidirà amb l’ any natural. Els pressupostos seran equilibrats.

3. Quan s’ hagi de realitzar quelcom despesa que no existeixi crèdit en el pressuposto el consignat fos insuficient, s’ habilitarà un crèdit extraordinari en primer lloc, i un crèdit suplementari en segon.També es podrà optar per la confecció d’ un pressupost especial. Malgrat tot es pot ordenar una transferència de crèdit quan en la dotació s’ hagués produït una economia real o bé quan es pogués preveure racionalment un excés en els ingressos previstos.

4. El President ordenarà de conformitat amb la Junta de Govern les operacions anteriors.

5. Els Pressupostos s’ aprovaran dins dels dos mesos immediats anteriors al 31 de Desembre de cada any. Els Pressupostos especials poden aprovar-se en qualsevol moment de l’ exercici.La liquidació definitiva de Pressupostos ha de fer-se dins dels tres primers mesos de l’ any.

Recursos Financers

41. D’ acord amb el previst a l’ article 12 del Reglament, els recursos financers del Col·legi tindran caràcter ordinari i extraordinari.

42. La Junta de Govern establirà les quotes periòdiques dels col·legiats i la quantia dels drets previstos en els apartats b, d , e i f de l’ article 12 del Reglament dels Col·legis Professionals. La resta de recursos hauran de ser aprovats per la Junta General, incloent els drets d’ incorporació i derrama. Els drets d’ habilitació seran establerts pel Consell de Col.legis.

43. Els drets i quotes obliguen a tots els col·legiats. Malgrat tot la Junta de Govern podrà acordar la reducció o exempció de tots o part d’aquests a les persones que per edat, manca de recursos, malaltia o qualsevol altra causa justificada, puguin merèixer aquestes consideracions.

DELS COL.LEGIATS

De l’ incorporació

44. Tots els domiciliats dins l’ àmbit territorial del Col·legi que tinguin la professió d’ agents comercials, precisaran de l’incorporació o habilitació dins del Col·legi per poder exercir la professió.

45. S’ entendrà per professional, tota aquella persona que habitualment es dediqui a promoure, negociar o concretar operacions mercantils en nom i per compte d’ una o varies empreses mitjançant retribució i zona determinada qualsevol que siguin les seves característiques contractuals, quedant o no obligat a respondre del bon fi o de qualsevol altra element de l’ operació. També es consideraran professionals els corredors privats de comerç, quina funciona es limita a apropar les parts interessades mitjançant retribució, per la celebració d’ un contracte mercantil amb independència o imparcialitat davant d’ una o d’ altra, sense deixar obligat a ningú per la seva informació. Per els anteriors efectes es indiferent que les empreses siguin espanyoles o estrangeres.

46. Per ser admès en el Col·legi es necessari:
a) Posseir el Títol d’ Agent Comercials expedit per l’ organisme competent o superar les proves d’ aptitud que indiqui el Consell de Col·legis d’ Agents Comercials de Catalunya.
b) Ser espanyol o estranger quan es complimentin en aquest cas els requisits per exercir dins de l’ Estat Espanyol la professió.
c) No estar complint la sanció d’ expulsió.
d) Abonar els drets d’ incorporació o habilitació establerts.

47. Els col·legiats incorporats al Col·legi des de abans de la promulgació de la Llei, que no posseeixin el Títol Professional, no quedaran afectats per l’ exigència d’ aquest Títol, continuant com membres de ple dret.Com també, els Col·legiats pertanyents a altra Col·legi des de abans de la promulgació de la Llei i que no s’ els hagi exigit Títol per la seva incorporació podran ser admesos mitjançant la justificació d’ aquesta circumstancia. Malgrat això, per *exercir* la professió serà necessari complimentar la normativa que regula aquest exercici.

48. Per la inscripció dins del Col·legi serà necessari una sol·licitud escrita dirigida al President, firmada per l’ interessat o apoderat, en la que es farà constar la identitat de la persona i el seu domicili i lo que es designi per les notificacions i les circumstancies o condicions concurrents per poder ésser admès. S’acompanyaran els documents que ho justifiquin. S’ expressarà així mateix, si la incorporació es farà en caràcter de no exercien o d’ exercien de la professió. En aquest últim cas s’ adjuntarà documentació que acrediti les condicions per l’ exercici professional. En cas de que l’ interessat sol·liciti la seva incorporació amb caràcter d’ urgència, ho farà constar.

49. Dins dels tres mesos de la presentació de l’ esmentada documentació, la Junta de Govern acordarà l’ admissió o la denegarà. S’entendrà denegada en el cas de transcórrer aquest termini sense comunicar l’ acord. En el cas d’interessar la urgència, el President podrà acordar l’admissió amb caràcter provisional, sense perjudici de l’ acord corresponent de la Junta de Govern. Contra la denegació o l’ admissió cap recurs de reposició.

Drets i Deures

50. Els Col·legiats tenen el dret d’ésser electors i elegits pels càrrecs previstos en aquest Estatuts, participar activament en la vida de la Corporació, així mateix participar del seu patrimoni, i gaudir de la protecció del Col·legi i de la defensa dels seus interessos professionals i de tots el serveis que el Col·legi efectiu i en general exercir els drets que li atorguen els Estatuts. Deuran complir les obligacions que els Estatuts imposin, sotmetre’s a la disciplina del Col·legi i participar en sostenir econòmicament les despeses del Col·legi en la forma que s’ adopti.

51. El Col·legiat està obligat a comunicar al Col·legi el seu domicili per notificacions a tots els efectes col·legials. Com també, qualsevol canvi de domicili perquè produeixi dits efectes, haurà d’ ésser comunicat expressament.

Pèrdua de la Condició del Col·legiat

52. La condició de Col·legiat es pedrera per les següents causes:
a) Defunció.
b) Incapacitat legal. c) Separació o expulsió com a conseqüència del compliment de la sanció disciplinaria que la comporti.
d) Baixa voluntària comunicada per escrit amb l’obligació de tornar el carnet.
e) Baixa forçosa per incompliment de les obligacions econòmiques.

53. La suspensió o inhabilitació de l’ exercici professional no compren la pèrdua de condició de Col·legiat. La persona suspensa o inhabilitada continuarà pertanyent al Col·legi, amb la limitació de drets que la causa o acords de la suspensió o de la inhabilitació hagin produït. La suspensió o inhabilitació s’ haurà de comunicar al Consejo de Colegios si convé.

54.Per a que la baixa forçosa sigui efectiva, farà falta l’ instrucció d’ un expedient sumari, que comportarà un requeriment escrit a l’afectat, per a que, dins del termini que es determini, es posi al corrent dels descoberts. Passat aquest termini sense compliment, es
prendrà l’ acord de baixa, que haurà de notificar-se de forma expressa al interessat. En qualsevol moment es podrà rehabilitar la col.legiació previ abonament dels descoberts pendents i la taxa de reintegra establerta.

55. La pèrdua de la condició de Col·legiat no lliurarà del compliment de les obligacions vençudes. Aquestes obligacions podran exigir-se a els interessats o als seus hereus.

DE LA JURISCICIÓ DISCIPLINÀRIA

56. El Col.legi pot imposar sancions disciplinàries per corregit les faltes comeses per els professionals inscrits en el Col.legi en el exercici de la seva professió o activitat col.legial. No es pot imposar cap sanció sense les instruccions prèvies d’un expedient. Les denúncies anònimes no es tindran en consideració.

57. Quan es defecte la possible comissió d’una manca, per d’ofici o per denúncia o comunicació, la Junta de Govern prendrà una de les resolucions següents:
1. Acordar les instruccions d’una informació reservada.
2. Acordar l’ iniciació d’expedient sancionador.
3. Abstenir-se i transmetre-ho al Consell de col·legis quan es donin les circumstàncies dels apartats b/ i c/ de l’article 42 del reglament.

En el primer lloc es prendran les mesures oportunes per efectuar la referida instrucció. Un cop acabada l’esmentada instrucció es resoldrà i en el cas de que s’acordi l’arxiu de les actuacions s’exposaran les causes que l’hagin motivat i es disposarà el que es consideri oportú en relació amb el denunciat. En el cas que s’acordes des de el principi iniciar expedients sancionadors o bé com a fruït de la resolució de l’informació reservada es procedirà de la forma següent:

a. La Junta de Govern assignarà un instructor , el qual podrà designar un secretari. En cas de no fer-ho el propi instructor farà les seves funcions. El nomenament d’instructors i la iniciació de l’expedient i els motius, es comunicaran a l’ expedientat i si hagués
denuncia al denunciant.
b. L’ expedientat s’ encapçalarà amb l’ acord de incoació, nomenament de Instructor i Secretari en el seu cas, i tindrà per objecte l’ aclariment dels fets i la determinació de les responsabilitats susceptibles de sanció. Pertany al Instructor disposar de quants antecedents i medis estimi necessaris, intervenint en les proves, dirigint la instrucció i fent la proposta de resolució definitiva.
c. A més a més de quantes aclariments efectuïn els interessats, l’ instructor els hi passarà de forma escrita un plec de càrrecs on s’ expressarà tot allò que en contra del sancionar sorgeixi com a conseqüència de les actuacions pactades, per que en el termini de
15 dies contesti i proposi la prova que estimi adequada.
d. Rebuda la contesta o transcorregut el termini, l’ instructor administrarà o refusarà segons cregui oportú, les proves propostes i acordarà la pràctica de les admeses i de quantes estimi necessàries i convenients per una millor aclariment dels fets . La duració de la
pràctica d’ aquestes proves no podrà superior a 60 dies malgrat fos necessari un termini superior a criteri de l’ instructor ateses les circumstancies d’ aquesta.
e. Finalitzades les actuacions, l’instructor formalitzarà la proposta raonada de resolució comunicant el contingut literal d’aquesta a l’inculpat, qui disposarà de 15 dies per examinar l’expedient i fer les al·legacions pertinents. Transcorregut aquest termini i havent donat cloenda l’expedient es passarà a la Junta de Govern per que resolgui definitivament, en resolució raonada, que serà comunicada a l’inculpat i al denunciant en el seu cas, si hagués volgut formar part del procediment.
f. Contra la resolució es podrà formar recurs d’ alçada davant del Consell de Col·legis.

58. Es consideren faltes en relació amb l’exercici professional:

a. Incompatibilitat professional derivada de tenir una situació que pugui gaudir de privilegi o exercir coaccions o beneficis en la compra i venda de mercaderies o la contractació de serveis.
b. Els que amb la seva actuació professional desprestigiïn la professió amb notoris incompliments de les seves obligacions amb intenció de lucre.
c. La competència il·lícita, ocasionada a l’accepta un mandat d’una Empresa, sense que aquesta hagués complit la liquidació de comissions amb l’ Agent anterior llevat causa justificada, o no haver comprovat les causes de cessació del mandat.
d. La desconsideració amb altres professionals menyspreant-los o difamar-los amb finalitats de substituir-los en el seu mandat amb finalitats de lucre.
e. La concurrència o col·laboració de funcions per part d’un col.legiat amb persones que practiquin clandestinament la professió.
f. Qualsevol actuació notòriament deshonrosa que perjudiqui la dignitat de la professió.

59. Es considera falta de disciplina col.legial:
La deliberada desobediència als actes i acords de la Corporació, la desconsideració i manca de respecte a les persones que ocupin càrrecs amb aquesta en el exercici de les seves funcions, i la pertorbació del Actes i Juntes del Col.legi.

60. Les sancions podran constituir-se en:
Conminació.
Penyora de 10.000 a 100.000 pessetes.
Suspensió per un període de 2
mesos a 2 anys de l’activitat col.legial.
Expulsió del Col.legi.
Les sancions es graduaran d’acord amb la gravetat de la falta comesa i la reincidència. I es classificaran les faltes com lleus, menys greus i greus. L’ expulsió constituirà l’ última de les sancions.

DELS RECURSOS

61. Contra l’acord de la Junta denegat la col.legiació, es podrà formular recurs de reposició contra el mateix òrgan dins d’un termini de 15 dies de la notificació, i que hauran de respondre dins d’un termini d’un mes . Contra aquesta última resolució es podrà efectuar un recurs d’alçada del Consell de Col·legis de Catalunya.

62. Contra la resta d’actes i acords de les Juntes de Govern i Generals es podrà interposar recurs d’alçada davant el Consell de Col·legis dins del termini de 15 dies des de la notificació als Col.legiats o persones afectades.
La resolució dels recursos d’alçada esgoten la via corporativa.

DE LA DISOLUCIÓ DEL COL.LEGI

63. La dissolució del Col.legi tindrà lloc per les causes establertes en el Títol V del Reglament. Quan la dissolució no sigui per unió, fusió o absorció, El Patrimoni que resti en lloc cobert el passiu, es repartirà entre els Col.legiats.

DISPOSICIONS TRANSITORIES

1. Les persones elegides o designades per càrrecs respectius d’acords con el procediment dels Estatuts anteriors continuaran exercint-los fins el seu acabament de mandat, sense perjudici de que les vacants produïdes es cobreixin d’acord amb els Estatuts adoptats.

2. Mentre no s’ aprovi la Llei d’ exercici professional per regir a Catalunya, s’ aplicarà la normativa actual que reguli aquest exercici a efectes del Títol o requisits per la Col.legiació.

DISPOSICIÓ ADICIONAL

Per computar els terminis establerts en aquests Estatuts, es comptaran només els dies hàbils.

DISPOSICIÓ FINAL

Els presents Estatuts compleixen els requisits d’ adaptació de l’apartat 1 de la Disposició Transitòria de la Llei de Col·legis Professionals.